رئیس جمهور فرانسه از آمریکا خواست تا محدودیت صادرات واکسن کووید-۱۹ را بردارد.