فرناندو سینیورینی نزدیک ترین یار و همراه دیه‌گو مارادونا بود. او در مصاحبه جدید خود به مسائلی اشاره کرد که تاکنون کمتر از اسطوره فقید شنیده بودیم.