لاوروف گفت: هیچ ارتباطی با اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان وجود ندارد.