خستگی ناشی از قرنطینه طولانی و عدم دسترسی به واکسن بازار سیاه جدیدی را راه انداخته که می‌تواند خطرات و تبعاتی جدی داشته باشد.