کاربران اینترنت چین به زودی برای لایک کردن پست های غیرقانونی یا مخرب مسئول شناخته می شوند.