وزیر امور اسلامی عربستان تاکید کرد: بزرگان عربستان اجازه دادند از بلندگوی مساجد استفاده نشود.