شیخ «حافظ سلامه» فرمانده مقاومت مردمی منطقه سوئز مصر در زمان اشغال آن توسط رژیم صهیونیستی، در سن ۹۶ سالگی درگذشت.