سلطان عمان بر اساس فرمان سلطنتی جدید خود فرزند ارشدش را به عنوان، ولی عهد منصوب خواهد کرد.