فرانسه پس از کنترل ویژه ۱۸ عبادتگاه در طی چندین هفته، بر اساس قانون موسوم به «ضد جدایی طلبی» که اخیرا تصویب شد، از تعطیلی ۹ مسجد در این کشور خبر داد.