وزیر انرژی فرانسه از فعالسازی تمام رآکتورهای این کشور در فصل زمستان خبر داد.