امارات متحده عربی برای جلوگیری از خشکی بیشتر در سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۵ میلیون دلار را در ۹ پروژه مختلف باران ساز سرمایه گذاری کرد.