عضو سابق شرکت پیمانکاری نظامی بلک واتر آمریکا از کشتار مردم عراق در سال ۲۰۰۷ دفاع کرد.