عربستان سعودی امروز(جمعه) ایران را به آنچه جدیت در مذاکرات هسته ای جاری، جلوگیری از تشدید اوضاع و عدم متشنج کردن هرچه بیشتر امنیت و ثبات منطقه خواند، دعوت کرد.