سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: کاملا روشن است که پیشرفت‌های قابل توجهی در وین داشتیم و فکر می‌کنیم تفاهم در دسترس است. آنچه باقی مانده قابل توجه هستند. آنها باید مورد مداقه قرار گرفته و پیگیری شوند.