– نتایج امتحان کنکور سراسری افغانستان امروز از سوی اداره ملی امتحانات که اکنون تحت کنترل گروه طالبان است، اعلام شد.