طالبان با اعلام آمادگی تعامل با جهان عنوان داشت که تمام معیارهای به رسمیت شناخته شدن را محقق کرده اند.