سرپرست وزارت خارجه طالبان، در دیدار با با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در کابل، بار دیگر مدعی تلاش برای بهبود حقوق بشر در افغانستان شد.