طالبان استفاده از رمز ارز در افغانستان را ممنوع و غیرقانونی اعلام کردند.