سقوط باشگاه الاهلی به دسته پایین تر جان ۶ هوادار را گرفت.