دانشمندان سیاه‌چاله‌ای را در آزمایشگاهی برای آزمایش نظریه چند دهه پیش استیون هاوکینگ ایجاد کرده‌اند.