”تغییر، اولین و شاخص ترین خصیصه محیط بین المللی قلمداد می‌گردد که سیاست خارجی در آن هدایت می‌شود، یک دیپلماسی موفق ناگزیر به درک شرایط و نیازهای متغیر محیط بین المللی، همراه با امکانات داخلی و محدودیت های بیرونی است. جابجایی در ساختار داخلی قدرت و نظام جهانی گاه می‌تواند تغییرات بنیادین را حاصل کند، اما در خصوص اعتیاد ایالات متحده امریکا به تحریم شاهد ان بوده ایم که حتی با تغییر دولت نیز این وابستگی معتادگونه به تحریم برطرف نگردیده است.”