سخنگوی رهبر جریان صدر عراق اعلام کرد که سید مقتدی صدر در اعتراض به تشدید درگیری‌ها در بغداد، پایتخت را ترک کرده است.