شورای وزیران سعودی بار دیگر در نشست هفتگی خود ادعاهای بی اساسی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد.