سارقان ناشناس با ورود به بیمارستان رفیق حریری لبنان یکی از عجیب‌ترین سرقت‌های تاریخ لبنان را رقم زدند.