ستاره یوونتوس برادرش را به دلیل باج گیری به زندان انداخت.