معاون وزیر خارجه روسیه گفت: کار در فرمت وین بر سر احیای برجام در خط پایانی است.