سفیر روسیه در آمریکا خواستار توقف آدم ربایی آمریکا در دیگر کشورها شد.