رئیس جمهوری روسیه امروز(دوشنبه) خروج از پیمان «آسمان های باز» با آمریکا را امضا کرد.