جنگ میان نیروهای مقاومت فلسطین و اسرائیل به اوج خود رسیده است و گروه ها فلسطینی توانسته اند در یک هماهنگی عملیاتی کم سابقه ای پاسخ تجاوزات اسرائیل را بدهند. در همین رابطه، تحلیل های زیادی پیرامون این دور از تجاوزات اسرائیل علیه مردم غزه و پاسخ نیروهای مقاومت ارائه شده است