یک روزنامه روسی در تحلیلی نوشت: که سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل امید را به جهان عرب بازگرداند.