روزنامه نگار ترکیه‌ای، پس از دریافت دو دز واکسن ویروس کرونا متوجه شد که در پاسپورت واکسیناسیونش در ستون “تابعیت” نوشته شده است “افغانستان”!