غیبت دوباره رهبر کره شمالی باز هم بازار شایعه درباره او را داغ کرد.