براساس گزارش خبرگزاری ریانووستی، این تماس تلفنی به درخواست پاریس برگزار شده بود.