ملک سلمان پادشاه عربستان و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق طی دیدار مجازی درباره مسایل دوجانبه و منطقه گفتگو کردند