سفیر ایران با رییس مجلس شورای سلطنت عمان دیدار و رایزنی کرد .