آمریکا شاهد سومین تیراندازی دسته جمعی طی دو هفته اخیر بود که این بار در شهر «اورنج» ایالت کالیفرنیا رخ داد.