رئیس سابق گروه منتقد روسیه آزاد در هواپیما دستگیر شد.