نخست وزیر عراق دستور اجرای توافق بغداد – پکن را صادر کرد.