رهبران گروه هفت از ایران خواستند به برجام بازگردد. آنها همچنین بر آنچه عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای خواندند، تاکید کردند.