مقام چینی گفت ما همیشه متعهد به حفظ صلح و ثبات در مناطق مرزی هستیم و قاطعانه از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت محافظت می‌کنیم.