دولت آلمان اعمال محدودیت‌های کوتاه مدت، اما شدیدتر و سراسری در کل کشور را خواستار شد.