دانشمندان فکر می‌کنند که توضیحی برای ارواح پیدا کرده‌اند اما مردم نمی‌خواهند آن را بشنوند.