رهبر بوداییان تبت گفت: رهبران چین تفاوت فرهنگی را درک نمی‌کنند.