وزیر انرژی دولت پیشبرد امور لبنان هشدار داد: در صورتی که بودجه خرید سوخت تأمین نشود در پایان ماه جاری میلادی (مارس) این کشور با خاموشی سراسری مواجه خواهد شد.