منابع امنیتی و رسمی در عراق از حمله راکتی به بزرگ ترین پایگاه هوایی این کشور و یکی از اماکن استقرار افراد آمریکایی خبر می دهند.