عبداللطیف رشید گفت: موضع ما درباره فلسطین، تمسک به حق ملت فلسطین در ایجاد کشوری به پایتختی قدس است.