محمود علی یوسف وزیر امور خارجه جیبوتی یکشنبه شب گفت که کشورش به آمریکا اجازه نخواهد داد تا از خاک کشورش برای حمله به اتیوپی استفاده کند.