شماری از جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا باز هم پای چین را به دعوا‌های حزبی خود باز کرده و خواستار مطلع شدن از نوع رابطه اعضای خانواده وی با دولت پکن هستند.