برنامه تاریخی تعریف شده پاپ فرانسیس در عراق منتشر شده است.