تونس روز دوشنبه نخستین ماهواره بومی خود به نام “چالش۱” را راهی فضا کرد.